Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach operacji szkoleniowej realizowanej wspólnie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Celem szkoleń jest doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, zmierzające do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Temat szkoleń:
„Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego”

Program szkoleń:
dobra kultura rolna zgodna z zachowaniem ochrony środowiska zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt wymogi dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin zasady zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich dobrostan zwierząt system sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności ocena gospodarstwa pod względem spełniania wymogów zgodności

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013, w chwili złożenia wniosku, podejmuje zobowiązanie do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności we własnym gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy. Zobowiązuje się również do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu na terenie gospodarstwa przez inspektora ARiMR lub pracownika Inspekcji Weterynaryjnej.

Czas trwania szkolenia:
2 dni, w tym pierwszy dzień – wykłady, drugi dzień – warsztaty w gospodarstwie rolnym. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej – 20 osób. Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdów na podstawie biletów komunikacji zbiorowej.

Terminy i miejsca szkoleń:
W ramach pierwszego i drugiego etapu operacji szkoleniowej przeprowadzono już 98 szkoleń, w tym: 52 – na terenie województwa dolnośląskiego, 22 – na terenie województwa opolskiego i 24 – na terenie województwa lubuskiego.

Szkolenia w ramach III etapu operacji szkoleniowej w województwie dolnośląskim zaplanowane są na koniec maja, w czerwcu, we wrześniu i w październiku 2013 r. O ich datach i miejscach będziemy informować Państwa w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek”, na stronie internetowej www.dodr.pl oraz w Powiatowych Zespołach Doradców.

Harmonogram szkoleń (pdf 150kB): Pobierz plik pobierz

Szkolenia w województwie dolnośląskim koordynuje Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocławiu

 


Operacja szkoleniowa „Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego” realizowana przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – lider oraz dwie instytucje partnerskie: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00001-6900-FA1900365/11. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podmiot Wdrażający – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Zmodyfikowano: 28.03.2014