Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Bezpłatne szkolenia z wykorzystania internetu (Ząbkowice Śl., Ciepłowody, Bardo) (przeniesione do archiwum 01-09-2011r)

 

– OKAZJA –
BEZPŁATNE SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIA INTERNETU

Szkolenia w ramach projektu pt.: „Z Internetem w świat” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami mogą być mieszkańcy (nie tylko rolnicy) gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z gmin:

  • ZĄBKOWICE Śl., CIEPŁOWODY, BARDO

 

Termin szkoleń: 13.02.2011, 20.02.2011, 27.02.2011, 06.03.2011
Miejsca szkoleń: Ząbkowice Śl.
Szkolenia jednodniowe dotyczyć będą praktycznego wykorzystania Internetu w życiu codziennym (w stopniu podstawowym).
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek. Chętnych prosimy o wypełnienie i przesłanie do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu formularza zgłoszenia lub telefoniczne zgłoszenie bezpośrednio w biurze PZD Ząbkowice, tel. 74/815 17 51.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Formularze szkoleniowe będzie można wypełnić również podczas spotkań informacyjnych poprzedzających szkolenia.

Pobierz plik Pobierz formularz zgłoszeniowy


REALIZACJA PROJEKTU

Projekt pt. „Z Internetem w Świat” dobiega końca. Realizowany jest przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zdobycie i podniesienie poziomu wiedzy związanej z wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym mieszkańców/nek gmin objętych projektem, co w efekcie doprowadzi nie tylko do samodzielnego poruszania się po portalach internetowych i zdobywania potrzebnych informacji, ale również umożliwi szybki kontakt mailowy z odpowiednimi instytucjami i osobami prywatnymi. Projekt ma również na celu zwiększenie możliwość odnalezienia się na rynku pracy oraz rozwój osobisty i podniesienie samooceny dzięki umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami informatycznymi do jakich należy Internet. Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia, zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów myślowych.

Wsparciem w formie jednodniowych szkoleń, przeprowadzonych w lutym i marcu 2011 r., zostało objętych łącznie 40 osób. Organizatorzy zapewnili uczestnikom realizacje szkoleń na wysokim poziomie merytoryczny, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek. Beneficjentami byli mieszkańcy obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z gmin: Ząbkowice Śląskie, Ciepłowody i Bardo.

Beneficjenci wyrazili zadowolenie, że wzięli udział w szkoleniu, które pozwoliło im nabyć lub zwiększyć umiejętności komunikacji z wykorzystaniem Internetu. Większość osób wypowiedziała się, że po szkoleniu zwiększyła się ich motywacja do podejmowania edukacji oraz poziom samooceny.Pobierz plik Raport ewaluacyjny (pdf 1,2 Mb)


Szczegółowe informacje:

  • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (Lider Projektu)
  • Ewa Gloc – tel. 74/852 20 21 wew.172
  • Małgorzata Penczew - 74/852 20 21 wew.150
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Partner projektu)
  • Natalia Marchut – tel. 71/320 54 81

 Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronach:
www.efs.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.dolnyslask.pl

Zmodyfikowano: 03.07.2013