Premie dla młodych rolników

Rusza nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Będzie je można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia.  

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat),
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej, niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej,
 • ma numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący. Może też zobowiązać się do ich uzupełnienia w czasie 3 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. Uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) należy rozpocząć najpóźniej 12 miesięcy od przyznania pomocy,
 • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe, następujące po roku wyjściowym (niezależnie od daty zawarcia umowy).

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego. Wyjątkiem będzie przypadek wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

To pieniądze na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej przez młodych rolników, w zakresie wytwarzania lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych, wytwarzanych w gospodarstwie. Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

Mogą to być:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Pomoc ma formę premii, w wysokości 200 tys. zł, wypłacanej w dwóch ratach:

 • 70% kwoty przyznanej pomocy – 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty,
 • 30% kwoty pomocy, 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Dokumenty można składać za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Źródło: ARiMR