Od doboru odmiany po nawożenie

Konferencja „Od doboru odmiany po nawożenie” została zorganizowana w piątek 10 maja w DODR, we Wrocławiu. W programie wydarzenia znalazły się wykłady na temat doboru odmian, jako jednego z głównych czynników produkcyjnych w kontekście zmian klimatu, regeneracji gleby, uprawy konserwującej, a także czynników i agrotechniki wpływającej na wykorzystanie nawozów.

Pierwszym prelegentem był Remigiusz Waligóra z firmy Nasiona Wronkowski, który mówił o odmianach roślin uprawnych, jako jednym z głównych czynników produkcyjnych, w kontekście zmian klimatu. Przedstawił także zagadnienia dotyczące regeneracji gleby, jako kluczowego elementu w sprawnym funkcjonowaniu gleby.

Klimatyczne ryzyko w produkcji roślinnej w województwie dolnośląskim wynika z nieregularnego występowania zjawisk pogodowych, które negatywnie wpływają na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych. Czynniki te uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie zabiegów agrotechnicznych. W ten sposób obniżają wyniki produkcyjne, a zatem i ekonomiczne efekty produkcji roślinnej.

Spośród wielu niekorzystnych elementów i zjawisk pogodowych, największe zagrożenie dla produkcji roślinnej stanowią susze meteorologiczne, susze rolnicze, a także przymrozki, gradobicia, nawalne opady powodujące powodzie, lokalne zalania i podtopienia. Każde z nich wywołuje, ujemne skutki w produkcji roślinnej, wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz agroekosystemy. Dodatkowo powodują one, że uprawa roślin wymaga wprowadzania nowych technologii i doskonalszych metod upraw, wpływających na kształtowanie dobrej struktury gleby, a co za tym idzie na dobre plonowanie. 

Kolejnym prelegentem był prof. UPP, dr hab. inż. Tomasz Piechota, który opowiedział o agrotechnice, wpływającej na efektywność wykorzystania nawozów oraz o konserwującej uprawie roli.

Wzrost roślin zależy od tego pierwiastka, który znajduje się w glebie w najmniejszej ilości, w stosunku do potrzeb roślin. Wzrost nawożenia azotem, bez uzupełnienia pozostałych, brakujących składników nie da efektów, a jednocześnie zwiększy koszty produkcji i emisję azotu do środowiska. Ważne jest, aby wykonywać regularne badania zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz jej odczynu. Źródłem azotu mineralnego w glebie jest stosowanie syntetycznych nawozów azotowych, nawozów naturalnych (obornik, gnojowica, pomiot) i uwalnianie azotu z resztek uprawnych.

Postępująca degradacja gleb jest spowodowana intensywną uprawą roli, uproszczeniem zmianowania i nawożenia, specjalizacją produkcji oraz niezbilansowanym nawożeniem. Skutkiem degradacji jest ubytek próchnicy, pogorszenie struktury gleby, nadmierne zagęszczenie oraz pogorszenie gospodarki wodnej i erozja. To wszystko oznacza niewłaściwy rozwój roślin, czyli gorszy rozwój korzeni, niedobory wody i trudności w pobieraniu składników, a to obniża plony. Uprawa konserwująca polega na pokryciu powierzchni resztkami roślinnymi. Jej celem jest ochrona gleby przed degradacją oraz zachowanie jej produktywności.

Na koniec konferencji, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest SIR, jakie są jego cele, na czym polega działanie „Współpraca” oraz jak są tworzone i jak działają Grupy Operacyjne na rzecz innowacji (EPI). Jednym z celów konferencji było bowiem zachęcenie jej uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI, ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów.

Maria Semenowicz DODR