Dopłaty do materiału siewnego

Do 10 lipca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (konwencjonalnego i ekologicznego). Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

 • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Stawki wynoszą:

 • dla materiału siewnego konwencjonalnego:
  • 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,
  • 115 zł – w przypadku roślin strączkowych,
  • 350 zł – w przypadku ziemniaków.
 • dla materiału siewnego ekologicznego:
  • 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,
  • 138 zł – w przypadku roślin strączkowych,
  • 420 zł – w przypadku ziemniaków.

Całkowita kwota pomocy de minimis, przyznana jednemu producentowi rolnemu, nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.