Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe w ramach PS WPR 2023−2027.

Wsparcie jest przyznawane w ramach następujących interwencji:

 • Zalesianie gruntów rolnych

wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia.

 • Tworzenie zadrzewień śródpolnych

tworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m.

 • Zakładanie systemów rolno-leśnych

  założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem, na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone:
  • na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza,
  • w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów – w przypadku gruntów ornych,
  • w odległości co najmniej 3 metrów od siebie.
 • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

realizacja inwestycji wraz z ochroną przed zniszczeniem w lasach prywatnych, na gruntach objętych planem inwestycji.

Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), elektronicznie,  za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: www.gov.pl/web/arimr.

ARiMR