Interwencje w sektorze pszczelarskim

Interwencje w sektorze pszczelarskimOd tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie realizować interwencje w sektorze pszczelarskim, wynikające z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Od 1 do 15 kwietnia będą przyjmowane wnioski na inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi oraz pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Nabór wniosków na pozostałe interwencje jest planowany na jesień.

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się o wsparcie jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc – także wtedy, gdy reprezentuje go jakaś organizacja. 

O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Nabory wniosków będą prowadzone wyłącznie elektronicznie.

Składający wnioski będą mogli ubiegać się o refundację od 60 do 100% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju interwencji.

Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (l.6.1) 

Ma na celu pomoc w szkoleniu pszczelarzy i osób planujących założenie pasieki. Beneficjentami interwencji są organizacje pszczelarskie działające w formie związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich oraz jednostki Doradztwa Rolniczego. Pomoc to nawet 100% kosztów netto (bez VAT) szkoleń pszczelarzy i osób planujących założenie pasieki.

To wsparcie dla podmiotów z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w organizowaniu szkoleń dla pszczelarzy. Tematyka szkoleń dotyczy przede wszystkim prowadzenia gospodarki pasiecznej, zapobiegania i zwalczania chorób pszczół, biologii rodziny pszczelej, pożytków i produktów pszczelich, marketingu i pozycjonowania na rynku produktów, ekonomiki gospodarki pasiecznej, wędrownej gospodarki pasiecznej. Inne tematy szkoleń pszczelarskich nie mogą przekroczyć 30% godzin szkoleniowych.

Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2)

Jest to wparcie na zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, a także maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Beneficjentami interwencji są pszczelarze i producenci produktów pszczelich, którzy mogą się ubiegać o pomoc samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich, grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej. Pomoc wynosi do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Wsparcie: 

 • dla pszczelarza – 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta w okresie jednego roku pszczelarskiego.
 • dla organizacji pszczelarskiej – do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza. Refundacja udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji).

Kryteria dostępu uzyskania wsparcia do modernizacji gospodarstw pasiecznych:

 • prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania pszczół i wpisanie do rejestru, 
 • umieszczanie na rynku produktów pszczelich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadanie co najmniej 10 pni pszczelich,
 • pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana młodym pszczelarzom, którzy nie ukończyli 40. roku życia.

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3)   

Wsparcie polega na refundacji leków warrozobójczych. Beneficjentami interwencji są pszczelarze i producenci produktów pszczelich, prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, którzy mogą się ubiegać o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich, grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej. Pomoc wynosi do 90% kosztów netto zakupu warrozobójczych środków leczniczych w ilości zgodnej z zaleceniem lekarza weterynarii.

Kryterium dostępu jest prowadzenie przez pszczelarza, producenta produktów pszczelich działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania pszczół i wpisanego do rejestru.

Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4) 

Wspiera zakup przyczep i lawet oraz maszyn i urządzeń służących do prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej.

Beneficjentami interwencji są pszczelarze, producenci produktów pszczelarskich. Intensywność pomocy to do 60% kosztów netto zakupu. Wsparcie w okresie jednego sezonu pszczelarskiego wynosi  150 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli, w przypadku pszczelarza posiadającego 25-150 pni oraz 200 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego powyżej 150 pni pszczelich, ale nie więcej niż 40 000 zł.

Kryteria dostępu:

 • prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania pszczół i wpis do rejestru,
 • umieszczanie na rynku produktów pszczelich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiadanie co najmniej 25 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, wag pasiecznych, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), lokalizatorów GPS uli,
 • posiadanie co najmniej 150 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych, umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5) 

Obejmuje wsparcie na zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich. Beneficjentami interwencji są pszczelarze, producenci produktów pszczelich prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, którzy mogą się ubiegać o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich, grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej. 

Wsparcie do 50% liczby posiadanych przez beneficjenta pni pszczelich, ale nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich.

Pomoc wynosi do 70% kosztów netto zakupu pszczół. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji), do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Kryteria dostępu:

 • prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania pszczół i wpis do rejestru,
 • umieszczanie na rynku produktów pszczelich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (warunek ten nie dotyczy pszczelarzy posiadających nie więcej niż 10 pni pszczelich).

Wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6)  

Dotyczy realizacji projektów obejmujących analizy, badania i wdrożenia, które przyczyniają się do rozwoju sektora pszczelarskiego.

Beneficjentami są jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską. Wsparcie wynosi do 80 000 zł na realizację projektu w okresie jednego roku pszczelarskiego. Intensywność pomocy – do 100% kosztów netto związanych z obsługą i realizacją projektu.

Do głównych obszarów tematycznych wspieranych projektów będą zaliczane: 

 • zdrowie pszczół, 
 • jakość produktów pszczelich, 
 • innowacje w gospodarce pasiecznej.

Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7) 

Interwencja dotyczy zakupu analiz fizyko-chemicznych miodu oraz analizy pyłkowej. Beneficjentami są pszczelarze i producenci produktów pszczelich. Wsparcie wynosi nie więcej niż 10 000 zł dla jednego beneficjenta w okresie jednego roku pszczelarskiego. Intensywność pomocy – do 90% kosztów netto zakupu określonych analiz miodu.

Kryteria dostępu: 

 • prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania pszczół i wpisanie do rejestru,
 • umieszczanie na rynku produktów pszczelich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiadanie co najmniej 10 pni pszczelich,
 • pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana młodym pszczelarzom, którzy nie ukończyli 40. roku życia.
   

Źródło: PS WPR 2023-2027
Aleksandra Januszkiewicz DODR