Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

PDO jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (województwa), tj. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa.

Korzyści z realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego:

  •     Pełniejsze wykorzystanie postępu biologicznego (odmianowego) w rolnictwie
  •     Systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian i ich przydatności do uprawy w całym kraju, jaki i różnych jego rejonach, a także przy stosowaniu różnych poziomów agrotechniki
  •     Ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy
  •     Regulacja dopływu do krajowego rolnictwa odmian roślin, zarówno z Krajowego Rejestru jaki i ze Wspólnotowych katalogów odmian

Na stronie internetowej COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie zybiszow.coboru.gov.pl, w zakładce PDO podane są wyniki doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa dolnośląskiego oraz Listy Odmian Zalecanych do uprawy w danym roku.