Realizacja operacji „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” w województwie dolnośląskim

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako Beneficjent Poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przystąpił do realizacji operacji „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem.

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 1 170 osób z województwa dolnośląskiego.

Zakres tematyczny realizowanych szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  • zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 i
    WPR 2023-2027,
  • środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej,
  • ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne,
  • zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji),
  • dobrostan zwierząt.

Szkolenia będą realizowane na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Pierwsze szkolenia zostały zaplanowane na listopad. Szczegółowy harmonogram wkrótce.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu.
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach działania „Transfer wiedzy 
i działalność informacyjna”, poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego 
i nabywania umiejętności”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.