Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej 2014 - ogłoszenie konkursu


Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ogłaszają otwarcie X edycji Wojewódzkiego Konkursu Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej, w ramach Krajowego Konkursu Kryształowej Koniczyny. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 20 lutego.


Regulamin konkursu

Celem konkursu jest:
•    wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich,
•    uhonorowanie pracy wolontariuszy,
•    promowanie najbardziej aktywnych osób pracujących na rzecz integracji, aktywizacji i rozwoju środowisk wiejskich,
•    popularyzowanie odpowiedzialnych postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich,
•    wyłonienie lidera wiejskiego w celu reprezentowania Dolnego Śląska w Krajowym Konkursie Kryształowej Koniczyny.

Nagroda może być przyznawana za:
•    osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej,
•    osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej,
•    czas sprawowania funkcji w połączeniu z efektami przeprowadzonych działań,
•    działania na rzecz poprawy warunków życia społeczności wiejskiej,
•    szczególne osiągnięcia naukowe, wykorzystywane w praktyce rolniczej,
•    szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu wyników badań do praktyki rolniczej.

Beneficjentami nagrody mogą być:
•    wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą na obszarach wiejskich,
•    pracownicy i członkowie samorządów, wójtowie i burmistrzowie na terenach obszarów wiejskich, sołtysi
•    członkowie organizacji i same organizacje pozarządowe,
•    pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych, uczelni,
•    nauczyciele szkól rolniczych i wiejskich szkół podstawowych i ponad podstawowych,
•    pracownicy jednostek obsługujących rolnictwo.
•    doradcy rolni,

Kartę zgłoszenia kandydata do konkursu należy przesłać do 20 lutego, a komplet dokumentów wraz ze zdjęciem kandydata do 30 kwietnia 2014 roku na adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.


 Komplet dokumentów powinien zawierać informacje o kandydacie i jego osiągnięciach, list z uzasadnieniem wyboru (opis inicjatyw, przedsięwzięć, uzyskane efekty), życiorys uwzględniający pracę na rzecz środowiska, opis zakresu podejmowanych działań (rodzaj pracy, na jakim obszarze, kto był odbiorcą), kopie dokumentów, potwierdzające dane osiągnięcia, zrealizowany projekt, wycinki prasowe, oświadczenia osób uczestniczących w danej inicjatywie oraz co najmniej dwie rekomendacje od osób prawnych lub fizycznych, na temat działalności lidera.

Uwaga: przy ocenie kandydata brana jest pod uwagę tylko praca wykraczająca poza obowiązki, wynikające z umowy o pracę.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela
Ewa Wróbel
Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
tel. 71 339 86 24 w.170
faks 71 339 79 12,
e-mail: ewa.wrobel@dodr.pl

Pobierz kartę zgłoszenia (DOC)

Zmodyfikowano: 10.01.2014