Komitet Sterujący ds. KSOW+

Komitet sterujący ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW+. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, nauki, doradztwa rolniczego, partnerów KSOW+, organizacji pozarządowych, w tym organizacji społecznych i branżowych funkcjonujących w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Zadania KS KSOW+

  • przedstawianie Ministrowi propozycji kierunków tematycznych działania KSOW+, które miałyby być realizowane w drodze operacji ujętych w planie operacyjnym;
  • przyjmowanie sprawozdań z działalności Sieci, składanych przez jednostkę centralną;
  • wydawanie rekomendacji dotyczących realizacji zadań KSOW+ na podstawie sprawozdań z działalności Sieci;
  • umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń między jednostkami wsparcia Sieci, partnerami KSOW+ i innymi podmiotami aktywnie działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

źródło: www.ksowplus.pl
Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+