Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym świnie

 

Wymagania weterynaryjne to wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość produktów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.)

 

Zabezpieczenia przeciwepizootyczne w gospodarstwach

I poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r, Nr 168, poz. 1643)

Obszar obowiązywania - terytorium całej Polski

Zakres obowiązywania - wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt

Wymagania weterynaryjne

1) w gospodarstwie powinny znajdować się:

 1. wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
 2. wydzielone miejsce do składowania obornika
 3. miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
 4. odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
 5. maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego;
 6. środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji
 7. tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" zamieszczone przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,

2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny być:

 1. zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;
 2. utrzymywane w czystości.

 

II poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711)

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar ochronny (żółty), obszar objęty ograniczeniami (czerwony), obszar zagrożenia (niebieski)

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie

Wymagania weterynaryjne

1) w gospodarstwie:

 1. świnie utrzymuje się w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
 2. posiadacz świń sporządza spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
 3. świnie karmi się paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 4. maty dezynfekcyjne wykłada się odpowiednio przed:
  • wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,
  • wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń
  • oraz utrzymuje się je w stanie zapewniającym skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
 5. osoby mające kontakt z dzikami stosują środków higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 6. oczyszcza się i odkaża na bieżąco narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi świń.

2) na terenie gospodarstwa obowiązuje zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

3) oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcja środków transportu, które były użyte do przemieszczenia świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego utrzymanych ze świń

 

III poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie  maja 2015r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz.517)

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do ww. rozporządzenia

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie

Wymagania weterynaryjne

W gospodarstwie:

 1. w którym świnie są utrzymywane w systemie otwartym gospodarstwo zabezpiecza się, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
 2. wdraża się programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 3. przeprowadza się okresowe zabiegi dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
 4. prowadzi się rejestr środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 5. zabezpiecza się budynki, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 6. świnie utrzymuje się w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
 7. zapewnia się, aby:
  1. osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  2. do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  3. osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
 8. sporządza się pisemny planu bioasekuracji obejmujący:
  1. dokumentację przestrzegania wymagań określonych w  ww. rozporządzeniu,
  2. rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
  3. program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
  4. zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia.

 

Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 14.10.2016