Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Prawidłowe wymogi zootechniczne w utrzymaniu zwierząt

Wymogi, jakie należy spełnić przy utrzymaniu zwierząt gospodarskich i domowych, określa się mianem dobrostanu. Jest to taki stopień komfortu zwierzęcia, w którym zaspokojone są jego wszystkie potrzeby, zarówno fizjologiczne, jak i behawiorystyczne. Potrzeby fizjologiczne to przede wszystkim wolość od głodu, chorób, pragnienia i bólu. Potrzeby behawiorystyczne to możliwość takiego zachowania, jakie jest charakterystyczne dla danej grupy hodowlanej i danego gatunku. Aby zabezpieczyć potrzeby zwierzęcia, należy spełnić minimum wymagań Zasady Wzajemnej Zgodności. W tym wydawnictwie przedstawiamy wymogi i przepisy dotyczące utrzymania zwierząt w gospodarstwach rolnych. Beata Gąsiewska, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 11.10.2016

Integrowana ochrona roślin

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy. Wykorzystuje także naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin i posługuje się ich introdukcją. Monika Miniewska Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Grupy producentów rolnych zasady funkcjonowania i wsparcie finansowe

Podstawowym celem powstawania grup producentów rolnych jest wspólne działanie na rynku umożliwiające łatwiejszą i korzystniejszą sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstw. Dziś, kiedy wymagania stawia odbiorca, konieczne jest dostosowanie produkcji do oczekiwań rynku. Dotyczy to nie tylko jakości produktu, ale także wielkości partii, sposobu przygotowania do sprzedaży i terminów dostaw. Wywiązanie się z tych oczekiwań często nie jest możliwe w przypadku pojedynczego gospodarstwa. Stworzenie wspólnej oferty znacznie zwiększa siłę przetargową gospodarstw. Grażyna Norbert Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Chów i hodowla owiec ‒ konwencjonalnie i ekologicznie

Człowiek jest związany ze zwierzętami, szczególnie tymi, które nie tylko dostarczają surowców wykorzystywanych w branży spożywczej czy odzieżowej, a także tymi, które są wykorzystywane w agroturystyce lub mogą przyczynić się do polepszenia warunków środowiskowych danego terenu. Do takich zwierząt niewątpliwie należą owce. Są to zwierzęta wszechstronnie użytkowane. Najczęściej utrzymywane są na mięso oraz mleko, rzadziej na wełnę. Istnieją również programy, w ramach których chronione są zasoby genetyczne wybranych ras owiec. Wykorzystuje się je również jako naturalne kosiarki i biorą udział w programach chroniących wybrane tereny przed erozją gleby. Dominika Jankowska Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został opracowany na podstawie przepisów UE. Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Nowy program ma wspierać dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych. Jego istotnym elementem będą działania wspierające modernizację słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych, mające na celu poprawę ich stabilizacji finansowej i wzmocnienie konkurencyjności. Ewa Karpińska Dział Ekonomiki

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Pliszka, potrzeszcz, bocian – dolnośląskie ptaki

Ochrona przyrody jest dziś niekwestionowaną koniecznością i niezbędnym elementem trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego. Sprawnie funkcjonujące, zróżnicowane gatunkowo ekosystemy zależą przede wszystkim od nas i w dużym stopniu przesądzają o jakości naszego życia. Naprzeciw temu wychodzi realizowany od 2004 roku Program rolnośrodowiskowy. Powstał on w celu prowadzenia działalności rolniczej przyjaznej przyrodzie. Choć w wydawnictwie opisywane są ptaki nie będące przedmiotem ochrony ani finansowania w ramach Programów rolnośrodowiskowych, to dzięki ich realizacji przyczyniamy się do zachowania tych gatunków i ich ochrony w krajobrazie rolniczym. Monika Miniewska Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Zagrody Edukacyjne na Dolnym Śląsku

Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi. Zagrody proponują indywidualne programy edukacyjne wynikające z profilu gospodarstwa oraz pasji gospodarzy. Dają możliwość poznania i doświadczenia pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem gospodarstwa oraz życiem na wsi. Promują aktywny styl życia i rozwijają nawyki zdrowego żywienia. Bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą pozwala im lepiej przyswoić wiedzę na temat praw natury. Dzięki ofercie edukacyjnej gospodarstw rolnych dzieci mają możliwość poznania wsi od podszewki. Katarzyna Sikora, Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Trzoda chlewna ‒ rasy świń

Hodowla trzody chlewnej wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i dobrze wyposażonego budynku inwentarskiego – chlewni. Celem każdego producenta trzody chlewnej jest hodowla zwierząt o odpowiednim zespole cech genetycznych i hodowlanych. Cechy te są podstawowym wyznacznikiem i stanowią główny warunek osiągnięcia szeroko pojętego sukcesu w produkcji świń. Genetycznie, świnie muszą charakteryzować się nie tylko odpowiednią jakością mięsa, powinny też spełniać określone kryteria plenności, zapewnić dobry przyrost i możliwie wysokie wykorzystanie paszy. Jan Burblis, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Zmodyfikowano: 09.07.2013