Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych w 2015 roku

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH w 2014/2015 r.

 

Kto ma obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych?

Od 1 lipca 2008 r rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych 
w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw wymienionych w ustawie o „ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” chociaż od jednego lub wybranych ryzyk: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. 

Które uprawy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu?

Tylko te, które zostały wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r (Dz. U. Nr 150 poz. 1249 z późn zm.) mianowicie: zboża, kukurydza (na ziarno i na silos), rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, warzywa, krzewy i drzewa owocowe, truskawki.

Jaki obowiązuje termin?

Obowiązujący termin ubezpieczenia to 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Od tego dnia rolnik ma obowiązek w ciągu 12 miesięcy ubezpieczyć, co najmniej 50 % powierzchni upraw wymienionych w ustawie. Okres powinien obejmować czas od wysiewu do zbioru plonu z pola.

Kiedy warunek 50% powierzchni upraw jest spełniony?

Obszar upraw ustala się w taki sam sposób jak przy dopłatach obszarowych. Sumujemy wszystkie działki rolne zajęte pod uprawy wymienione w ustawie należące do rolnika, bez względu na ich położenie. Przy ustalaniu wymaganego 50% obszaru pomocna może być kserokopia wniosku o dopłaty obszarowe (powierzchnia pól).

Przykład 1: gospodarstwo ma obszar użytków rolnych 15 ha, ale wymienione w ustawie rośliny są (będą) uprawiane tylko na 3 działkach rolnych: I działka pszenica 3,25 ha, II działka jęczmień jary 1,36 ha, III działka rolna ziemniaki 1,73 ha. Łączna powierzchnia zajęta pod rośliny podlegające ubezpieczeniu wynosi 6,34 ha (3,25+1,36+1,73) zatem 50% wynosi 3,17 ha. W tym przykładzie można ubezpieczyć tylko pszenicę (pole 3,25 ha), ale będzie to 51,26%. Nie można dzielić działek rolnych i nie można w sytuacji, gdy rolnik uprawia ten sam gatunek na kilku działkach rolnych ubezpieczyć tylko wybranej działki. Nie ma też przeszkód, aby zgłosić do ubezpieczenia całość, czyli 6,34 ha.

Przykład 2: gdyby w tym gospodarstwie na dwóch działkach I - 3,25 ha, II - 1,36 ha była uprawiana pszenica a na trzeciej III -1,73 ha ziemniaki to rolnik musiałby zgłosić do obowiązkowego ubezpieczenie 4,61 ha (3,25+1,36) czyli 72,71% obszaru zajętego pod uprawę roślin wymienionych w ustawie. Zatem w wielu przypadkach nie będzie możliwe zgłoszenie do ubezpieczenia dokładnie 50% powierzchni upraw.

 
Co to jest Franszyza?

Jest to procentowo określony poziom strat wyłączony spod odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Obecnie wyłączenie dla wszystkich ryzyk oprócz suszy wynosi 10% natomiast dla suszy 25%.

Udział własny rolnika

Jest to procent o jaki zmniejszane jest odszkodowanie. Odszkodowanie za szkody może być pomniejszone o nie więcej niż 10 % wartości tych szkód. 

Taryfa

Jest podawana w procentach i służy do wyliczenia podstawowej składki.
Przy ubezpieczeniach dotowanych z budżetu państwa maksymalną taryfą uprawniającą do dotacji jest 6%. Obecnie obowiązujące taryfy przy obowiązkowych dotowanych ubezpieczeniach upraw rolnych wynoszą: dla zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych taryfa wynosi 3,5%. Dla rzepaku ozimego, roślin strączkowych, warzyw, krzewów i drzew owocowych, truskawek, tytoniu, chmielu taryfa wynosi 5%. W przypadku gdy towarzystwo zaproponuje wyższe taryfy ale nie przekraczające 6% dotacje przysługują do poziomu podanego wyżej. Przy taryfach wyższych aniżeli 6% dotacje nie przysługują. Rolnik, który zawarłby umowę z towarzystwem z taryfą np. 6,1% musi się liczyć z tym, że warunek ubezpieczenia spełni ale zapłaci pełną składkę bez dotacji.

Wysokość dopłata z budżetu Państwa

Do upraw wymienionych w ustawie przysługuje dopłata w wysokości 50% do całej składki jeśli stawka taryfowa nie przekracza 3,5% sumy ubezpieczenia np. w przypadku zbóż a w przypadku rzepaku – 5%
Dopłata w wysokości 50% do części składki jeśli stawka taryfowa przekracza 3,5% i nie przekracza 6% sumy ubezpieczenia w przypadku np. zbóż a w przypadku rzepaku - jeśli stawka taryfowa przekracza 5% i nie przekracza 6% sumy ubezpieczenia.

Jak wstępnie oszacować wysokość składki z działki rolnej?

Jeżeli ubezpieczamy tak jak w przykładzie podanym wyżej 3,25 ha pszenicy z plonem 60dt i ceną 70zł/dt to suma ubezpieczeniowa z działki wyniesie 13650 zł a pełna składka 477,75 zł (13650 x 3.5% - taryfa dla zbóż) Dopłata do składki z budżetu państwa wyniesie 238,87 zł a składka płacona przez rolnika również 238,87 zł (dopłata 50% do całej składki). Jeżeli taryfa wyniesie 5,3% wówczas pełna składka wyniesie 723,45 zł. Dopłata do składki z budżetu państwa wyniesie 238,87 zł natomiast rolnik zapłaci składkę w wysokości – 484,58 zł         ( dopłata 50% do części składki) 

Przedmiot, początek i koniec odpowiedzialności

Przedmiotem ubezpieczenia jest tylko plon główny np. przy zbożach nasiona, przy burakach – korzenie, przy kukurydzy na silos cała roślina z kolbami,
w kukurydzy na ziarno nasiona, przy warzywach część jadalna rośliny. Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw zależy od rodzaju ryzyka i tak:

 1. od powodzi i suszy ochrona po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy , ale przy suszy nie wcześniej niż od 1 kwietnia 
 2. od gradu i przymrozków wiosennych po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale w przypadku przymrozków nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia 
 3. ujemne skutki przezimowania od dnia zawarcia umowy z tym, że taka umowa powinna być zawarta do 1 grudnia. 

Generalnie koniec odpowiedzialności wyznaczony jest datą zbioru plonu z pola, ale są szczególne przypadki gdy dzieje się to wcześniej aniżeli faktyczny zbiór w gospodarstwie:

 • z upływem okresu określonego w polisie 
 • gdy wyczerpie się suma ubezpieczeniowa 
 • wystąpi szkoda całkowita (plantacja do zaorania) 
 • zbiór kukurydzy na ziarno po dacie 15 listopada 
 • zbiór kukurydzy na silos po dacie 31 października 
 • po 30 kwietnia w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania 
 • po 30 czerwca w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych 
 • po 30 września w przypadku szkód spowodowanych przez suszę. 

Umowa Ubezpieczenia

Zawierana jest na pisemny wniosek rolnika na okres 12 miesięcy.
Rolnik ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia upraw z zakładem ubezpieczeń , który zawarł umowę z ministrem rolnictwa w sprawie dopłat do ubezpieczenia upraw.
Przed zawarciem umowy rolnik ma obowiązek na żądanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego udostępnić do lustracji ubezpieczaną plantację. Rolnik nie ma obowiązku, ale we własnym interesie powinien skonsultować z przedstawicielem towarzystwa podane sumy ubezpieczeniowe i dokładnie przeczytać umowę przed podpisaniem.

Opłata za nie ubezpieczenie 50 % upraw

Za niedopełnienie obowiązku pewnym rodzajem kary jest obowiązek wniesienia opłaty wysokości 2 EURO od hektara na rzecz tej gminy, w której znajduje się miejsce zamieszkania rolnika lub siedziba. Opłaty nie będzie musiał wnosić rolnik, który uzyska pisemną odmowę zawarcia umowy z dwóch towarzystw spośród tych, które zawarły z Ministrem Rolnictwa umowę na dotowane ubezpieczenia obowiązkowe np. zaproponują taryfy wyższe od 6 % lub skończy się limit na dotowane ubezpieczenia.

Źródła: Dz. U. Nr 150 poz. 1249 z 2005 r.; Dz. U. z 2006 r. Nr 120 poz. 825 i Nr 157 poz. 1119; Dz. U. z 2007 r. Nr 49 poz. 328 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 145 poz. 918, Nr 210 poz. 1326 i Nr 225 poz. 1488.

E. Karpińska 

 

Zmodyfikowano: 09.03.2016