Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ubezpieczenia

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH cd.
 

Co to jest Franszyza?

Jest to procentowo określony poziom strat wyłączony spod odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Dotychczas dla wszystkich upraw była to wartość 30% a oznacza to, że gdy podczas likwidacji szkody poziom strat zostanie oszacowany na 29,5% nie dostaniemy żadnego odszkodowania, a jak na 30 % to likwidator będzie wyceniał całe 30%. Nowelizacja ustawy z 26 czerwca 2008 wprowadziła korzystne zmiany w tym zakresie. Obecnie wyłączenie dla wszystkich ryzyk oprócz suszy wynosi 10%. Dla suszy 25%.

Udział własny rolnika

Jest to procent o jaki zmniejszane jest odszkodowanie. Według dotychczasowych przepisów było aż 20%. Nowelizacja ustawy z 26 czerwca 2008 obniża udział własny do 10%.

Taryfa

Jest podawana w procentach i służy do wyliczenia podstawowej składki.
Przy ubezpieczeniach dotowanych maksymalną taryfą uprawniającą do dotacji jest 6%. Obecnie obowiązujące taryfy przy obowiązkowych dotowanych ubezpieczeniach upraw rolnych wynoszą: dla zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych taryfa wynosi 3,5%. Dla rzepaku ozimego, roślin strączkowych, warzyw, krzewów i drzew owocowych, truskawek, tytoniu, chmielu taryfa wynosi 5%. W przypadku gdy towarzystwo zaproponuje wyższe taryfy ale nie przekraczające 6% dotacje przysługują do poziomu podanego wyżej. Przy taryfach wyższych aniżeli 6% dotacje nie przysługują. Rolnik, który zawarłby umowę z towarzystwem z taryfą np. 6,1% musi się liczyć z tym, że warunek ubezpieczenia spełni ale zapłaci pełną składkę bez dotacji.

Dotacje do składki

Określona w procentach część składki pokryta z dotacji państwowych. Obecnie do wszystkich upraw wymienionych w ustawie dotacja do składki wynosi 50%.

Jak wstępnie oszacować wysokość składki z działki rolnej?

Jeżeli ubezpieczamy tak jak w przykładzie podanym wyżej 3,25 ha pszenicy z plonem 60dt i ceną 65zł/dt to suma ubezpieczeniowa z działki wyniesie 12675zł a pełna składka 443,62 zł (12675 x 3.5% - taryfa dla zbóż) Jest to wysokość składki przed obniżkami stosowanymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe (obniżka za jednorazową wpłatę 5%, obniżka za posiadanie w tym samym towarzystwie OC rolników) czyli 443,62 minus 22,18 zł (jednorazowa wpłata) i składka po zastosowaniu obniżki wyniesie 421,44zł z tego 50% dotacja 210,72zł a różnicę 210,72 zł zapłaci rolnik , co przy 3,25 ha wyniesie około 65 zł do hektara pszenicy. Jeżeli jedynym ryzykiem byłaby susza to obecnie przy 25% wyłączeniu i 10% udziale własnym, szkodzie likwidowanej tuż przed zbiorami i cenie rynkowej pszenicy 65zł/dt, wartość odszkodowania powinna znaleźć się w przedziale 2300-2600zł do całej działki. Przy stosowaniu dotychczasowych przepisów przy stracie 25% rolnik nie dostałby żadnego odszkodowania.

Przedmiot, początek i koniec odpowiedzialności

Przedmiotem ubezpieczenia jest tylko plon główny np. przy zbożach nasiona, przy burakach – korzenie, przy kukurydzy na silos cała roślina z kolbami,
w kukurydzy na ziarno nasiona, przy warzywach część jadalna rośliny. Początek odpowiedzialności zależy od rodzaju ryzyka i tak:
 

 1. od powodzi i suszy ochrona po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy , ale przy suszy nie wcześniej niż od 1 kwietnia
 2. od gradu i przymrozków wiosennych po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej (przymrozki) niż od dnia 15 kwietnia (poprzednio była to data 1 maja)
 3. ujemne skutki przezimowania od dnia zawarcia umowy z tym, że taka umowa powinna być zawarta do 1 grudnia.


Generalnie koniec odpowiedzialności wyznaczony jest datą zbioru plonu z pola, ale są szczególne przypadki gdy dzieje się to wcześniej aniżeli faktyczny zbiór w gospodarstwie:

 • z upływem okresu określonego w polisie
 • gdy wyczerpie się suma ubezpieczeniowa
 • wystąpi szkoda całkowita (plantacja do zaorania)
 • zbiór kukurydzy na ziarno po dacie 15 listopada
 • zbiór kukurydzy na silos po dacie 31 października
 • po 30 kwietnia w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania
 • po 30 czerwca w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych
 • po 30 września w przypadku szkód spowodowanych przez suszę.

Umowa Ubezpieczenia

Zawierana jest na pisemny wniosek rolnika na okres 12 miesięcy.
Przed zawarciem umowy rolnik ma obowiązek na żądanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego udostępnić do lustracji ubezpieczaną plantację. Rolnik nie ma obowiązku, ale we własnym interesie powinien skonsultować z przedstawicielem towarzystwa podane sumy ubezpieczeniowe i dokładnie przeczytać umowę przed podpisaniem.

Kary: za niedopełnienie obowiązku pewnym rodzajem kary jest obowiązek wniesienia opłaty wysokości 2 EURO od hektara na rzecz tej gminy, w której znajduje się miejsce zamieszkania rolnika lub siedziba.
Opłaty nie będzie musiał wnosić rolnik, który uzyska pisemną odmowę zawarcia umowy z dwóch towarzystw spośród tych, które zawarły z Ministrem Rolnictwa umowę na dotowane ubezpieczenia obowiązkowe np. zaproponują taryfy wyższe od 6 % lub skończy się limit na dotowane ubezpieczenia.

Regina Hołda
Źródła: Dz. U. Nr 150 poz. 1249 z 2005 r.; Dz. U. z 2006 r. Nr 120 poz. 825 i Nr 157 poz. 1119; Dz. U. z 2007 r. Nr 49 poz. 328 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 145 poz. 918, Nr 210 poz. 1326 i Nr 225 poz. 1488.

Zmodyfikowano: 08.06.2013