Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zasady ubiegania się o pomoc dla gospodarstwa (działu specjalnego) w którym wystąpiły straty na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych - 2017

Krok  1  Złożenie  przez  rolnika  wniosku    do wójta /burmistrza  o oszacowanie strat w uprawach
i majątku trwałym gospodarstwa  
powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, obsunięcie się ziemi, lawina, piorun Obowiązuje złożenie wniosku na piśmie .  wraz  z załącznikami . Wniosek należy  złożyć niezwłocznie ale nie później  aniżeli 10 dni roboczych  od wystąpienia zjawiska a w przypadku powodzi  nie później niż 10 dni roboczych od ustąpienia wody. Wzór  druku   wraz  załącznikami  jest  do pobrania     na stronie   www.duw.gov   lub na stronie  www.dodr.pl

 Krok 2 Oszacowanie zakresu i wysokości szkód  w gospodarstwie  przez Komisję Gminną powołaną  przez właściwego (ze względu na położenie gruntów)  wojewodę  . Wójt /burmistrz /prezydent  występuje do wojewody   z wnioskiem  o powołanie  komisji  po rozpoznaniu zakresu szkód oraz na postawie informacji zawartych w pisemnych wnioskach rolników.  Komisja w składzie co najmniej  3 osobowym  szacuje straty wyłącznie w oparciu o lustrację w miejscu  zdarzenia w terenie. Komisja szacuje straty metodą  zmniejszenia produkcji w wyniku klęski odnosząc  się  do  produkcji  z całego gospodarstwa liczonej jako średnią z 3 ostatnich lat  przed klęską  lub z 5 lat z pominięciem wartości skrajnych. Komisja sporządza protokół z oszacowania  strat w gospodarstwie zgodnie z obowiązującym wzorem. Protokół  sporządzony przez komisję szacującą straty podlega weryfikacji pod względem kompletności i prawidłowości wyliczeń  przez  właściwą Komisję Rejonową/Wojewodę   i dopiero po weryfikacji Gmina przekazuje protokół producentowi rolnemu. Komisja Gminna   powinna oszacować straty niezwłocznie ale nie później niż  w okresie 2 miesięcy od daty zgłoszenia przez producenta  przy czym  komisja  nie może szacować strat:

  • po zbiorze rośliny głównej lub w sytuacji gdy plantacja została zlikwidowana;
  • po upływie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym;
  • po upływie 12 miesięcy  od ustąpienia wody uniemożliwiającego komisji oszacowanie szkód ( dotyczy szkód  spowodowanych przez powódź w budynkach  lub drzewach owocowych);
  • po dacie 31 października danego roku gdy szkody w drzewach owocowych w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły do 30 kwietnia tego samego roku lub po 31 października następnego roku gdy szkody w drzewach owocowych wystąpiły z tytułu złego przezimowania wystąpiły w grudniu  poprzedniego roku.

Krok 3   Złożenie  w jednym z  Banków współpracujących  z ARIMR  wniosku  o kredyt „klęskowy”

W przypadku  rolników którzy chcą ubiegać się o  kredyty „klęskowe „ na  wznowienie produkcji ( kredyt obrotowy) lub  na odtworzenie   zniszczonych środków trwałych gospodarstwa. (kredyt inwestycyjny) z dopłatami do odsetek przez ARiMR.  Warunkiem  koniecznym  jest aby oszacowany  poziom szkód 

w gospodarstwie  był  wyższy aniżeli 30% średniej produkcji rocznej z gospodarstwa liczonej z 3 lat poprzedzających  rok klęski lub z pięciu lat z pominięciem  lat o najwyższej i najniższej produkcji  a w przypadku gdy rolnik  wnioskuje o kredyt inwestycyjny  jest  dodatkowy warunek  aby   poziom szkód w odniesieniu do pojedynczego środka .  trwałego  był  wyższy od 1050zł   Do  wniosku  o kredyty klęskowe z dopłatą do odsetek przez ARiMR  wymagane jest  aby Wojewoda potwierdził  zakres i poziom  oszacowanych strat. i  dopiero z protokołem potwierdzonym przez wojewodę  rolnik udaje się  do Banku  udzielającego kredytów z dopłatami ARiMR.

 

O kredyt na wznowienie produkcji (w ramach pomocy de minimis w rolnictwiemogą również ubiegać się rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych poziom szkód określony w procentach był równy lub niższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. W takim przypadku nie jest wymagane potwierdzenie  przez Wojewodę poziomu i zakresu strat  na protokole, ale występując o kredyt  trzeba do wniosku kredytowego dołączyć protokół strat.

 

Protokoły sporządzone przez Komisję Gminną zgodnie z obowiązującymi procedurami   rolnicy  wykorzystują  również  jako  załączniki  do wniosków  o uzyskanie innych form pomocy  ze środków publicznych np.

  • O odraczanie  terminu płatności składek KRUS, rozkładania na raty, częściowe umarzanie ,odstąpienie od naliczanie odsetek za zwłokę.
  • O odraczania , rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy  nieruchomości z Zasobu Własności Skarbu Państwa, zwolnienia z opłat i odsetek za okres odroczenia , udzielania ulg w opłatach czynszu.
  • O  udzielenie ulg  w podatku rolnym
  • O pomoc  z PROW 2014-2020 z działania” Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego
    w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań  zapobiegawczych” ( po uruchomieniu działania).

Opracowała Ewa Karpińska

Zmodyfikowano: 03.07.2018