Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wstęp do kalkulacji rolniczych - styczeń 2009

Styczeń 2009

Warunki ekonomiczne z IV kwartału 2008 r.

Założenia przyjęte w kalkulacjach:

 1. Cena 1 litra oleju napędowego 3,9 zł.
 2. W kalkulacji 1 litra mleka przyjęto założenie, że słoma paszowa skarmiana będzie do woli (do wyliczeń przyjęto podane w tabelach ilości) a mieszanka treściwa w okresie całej laktacji.
 3. W kalkulacji 1 litra mleka przyjęto obliczenia dla obory 20 krów, wyposażonej w dojarkę przewodową, schładzalnik mleka, zgarniacz obornika.
 4. W kalkulacji mleka i żywca wołowego podano średnią cenę zielonej masy skarmianej w postaci zielonki jak również w postaci kiszonek w całym okresie chowu.
 5. Ceny pasz własnych dla bydła, owiec i trzody przyjęto wg średnich kosztów ich produkcji uwzględniając normy pracy zawarte w publikacji pt. „Skrócone Normatywy Produkcji Rolniczej” (opracowanie RCDRRiOW Radom 1999/2000). W mieszankach treściwych dla bydła, owiec, trzody wyceniono zboża produkowane wyłącznie na pasze wg kosztów ich produkcji.
 6. Paszę treściwą własną dla trzody przyjęto wg kosztów produkcji natomiast dla bydła hodowca kupuje zboże paszowe (śrutowanie we własnym zakresie).
 7. Ceny pasz z zakupu przyjęto jako średnią z ofert rynkowych.
 8. W kalkulacji odchowu młodego bydła opasowego przy krowach mamkach przyjęto wyższą cenę skupu jak za żywiec wysokiej jakości pochodzący od sztuk ras mięsnych bydła.
 9. W kalkulacjach nie wyceniono pracy własnej rolnika.
 10. W kalkulacji produkcji trzody chlewnej przyjęto założenie, że koszty stałe rozłożone są na 85 tuczników i 7 szt. macior odchowujących 20 prosiąt rocznie.
 11. W pozycji inne koszty ujęto szacunkowe koszty ubezpieczenia budynków i kosztów zarządzania.
 12. Przy zakupie powyżej 3000 kg pasz dla trzody chlewnej rolnik może otrzymać upusty.
 13. Ceny środków ochrony roślin i nawozów przyjęto według średnich cen środków oferowanych przez okoliczne firmy handlowe oraz cen publikowanych w Twoim doradcy – Rolniczy rynek.
 14. Kalkulacje sporządzono w cenach brutto.
 15. Wysiew rzepaku ozimego po zbożach.
 16. Ceny zbytu przyjęto według średnich cen skupu obowiązujących na terenie województwa dolnośląskiego.
 17. Amortyzację maszyn i budynków przyjęto dla gospodarstwa przy założeniu optymalnego wykorzystania w ciągu roku.
 18. Założenia technologiczne opracowano na podstawie wydawnictw IHAR, poziom nawożenia przyjęto dla średniej zasobności gleb w potas i fosfor.
 19. W założeniach przewidziano zakup 1/3 materiału siewnego zbóż i sadzeniaków ziemniaków. Uwzględniono zaprawę tylko do własnego materiału siewnego, nasiona własne przyjęto wg kosztów produkcji z roku ubiegłego.
  Wysokość przyjętych plonów zgodna z założeniami technologicznymi. W 
  roku 2008 plony na terenie województwa dolnośląskiego były bardzo 
  zróżnicowane. Część terenów była objęta suszą, która spowodowała 
  znaczne obniżenie plonów, natomiast inne rejony uzyskały wysokie zbiory 
  przewyższające średnie z lat ubiegłych.
 20. Przyjęto dopłatę do materiału siewnego w wysokości dotyczącej części materiału zakupionego.
 21. W założeniach ujęto zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.
 22. Do obliczenia kosztów suszenia kukurydzy przyjęto usługowe suszenie w cenie 6 zł za 1 tonę o 1% wilgotności.

 

Zmodyfikowano: 02.07.2013