Ceny gruntów rolnych

Średnie ceny gruntów wg GUS

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2021 r.
województwo  dolnośląskie

Grunty orne       Ogółem                                 42 875 zł/ha

Grunty dobre       (klasy I, II, III a)                 50 000 zł/ha

Grunty średnie     (klasy III b, IV)                  43 359 zł/ha

Grunty słabe          (klasy V,VI)                      37 688 zł/ha

 

Na podstawie Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września  2021 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2021 r .

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym  w kraju w 2021 r. wynosi – 11,20 ha

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym w 2021 r. w  województwie dolnośląskim
wynosi  - 17,79 ha